Voorwaarden

Artikel 1 - algemeen

De uitgifte van de papieren en digitale Torhoutbon, wordt geregeld door onderhavige algemene bepalingen die van toepassing zijn met uitsluiting van andere voorwaarden. Door klant en/of deelnemer te worden van de Torhoutbon accepteert de deelnemende handelaar deze algemene bepalingen. Het reglement wordt gepubliceerd op de website www.torhoutbon.be.

Artikel 2 - bedrag en tijdelijke acties van de Torhoutbon

De papieren Torhoutbonnen hebben een waarde van 5 euro, of 20 euro, 50 euro of een veelvoud ervan.

De digitale Torhoutbonnen hebben een waarde van 5 euro, 10 euro of 20 euro, 50 euro of een veelvoud ervan.  De maximale coupure wordt vastgelegd op 50 euro. Er wordt niet met restwaarde gewerkt.

Andere coupures kunnen bepaald worden door het college van burgemeester en schepenen binnen de definiëring van ‘dagelijks bestuur’. 

Ook tijdelijke kortingen en promoties worden bepaald door het college van burgemeester en schepenen.

Er worden geen administratiekosten aangerekend.

Artikel 3 - opmaak van de bon

3.1. Elke bon krijgt een uniek nummer en wordt op de dag van de aankoop voorzien van de uitgiftedatum. De digitale torhoutbon wordt voorzien van een QR code.

De nummering/codering laat de opvolging toe van het traject dat de Torhoutbon aflegt en maakt een controle op de geldigheid mogelijk.

Om de echtheid van de aangeboden bon te controleren ontvangt elke deelnemende handelaar via e-mail een voorbeeld van de Torhoutbon (zonder geldige datum en nummering). Bij de digitale Torhoutbon wordt de codering gescand via smartphone of andere communicatiedrager op het moment van aanbieding.

Bij enige vorm van twijfel wordt aangeraden om de Torhoutbon niet aan te nemen, de datum en nummer te noteren en de dienst lokale economie daarvan direct op de hoogte te brengen.

3.2. De papieren en digitale Torhoutbon is voor de gebruiker twee jaar geldig vanaf de afgiftedatum.

Artikel 4 - deelnemende handelaars

4.1. Iedere handelaar met vestiging op het grondgebied van Torhout kan deelnemen aan deze doorlopende actie en tijdelijk acties die gelden op de digitale Torhoutbon.

Grootwarenhuizen zonder zelfstandige uitbater en diensten in de financiële sector (banken en verzekeringskantoren) worden uitgesloten van deelname aan dit initiatief.

De deelnemende handelaar bezorgt daartoe een volledig ingevuld inschrijvingsformulier waarmee hij tevens uitdrukkelijk de algemene bepalingen aanvaardt. De inschrijving voor de digitale Torhoutbon gebeurt via een platform, waarbij voorwaarden en GDPR onderschreven worden.

Voor de deelname aan een tijdelijke actie wordt een schriftelijke toelating gevraagd via economie@torhout.be. Enkel bij schriftelijke bevestiging wordt rekening gehouden met de uitkering van de promotionele acties.

In geval van betwisting neemt het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde beslissing.

4.2. Enkel deelnemende handelaars mogen Torhoutbonnen aanvaarden en krijgen de  tegenwaarde terugbetaald door het stadsbestuur van Torhout. Dit geldt tevens voor tijdelijke aanbiedingen, die een bevestiging van deelname vragen.

4.3. Handelaars die zich hebben ingeschreven engageren zich om de aangeboden cadeaubonnen te aanvaarden. Dit geldt tevens voor tijdelijke promotionele acties aangeboden door het lokaal bestuur Torhout. 

Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de echtheid van de bon in twijfel wordt getrokken.

4.4. Indien het bedrag van de aankoop kleiner is dan de waarde van de Torhoutbon, geeft de handelaar een waardebon van de betreffende handelszaak voor het resterende bedrag aan de begunstigde. Er wordt geen restwaarde in cash geld terugbetaald.

De inruiling van de Torhoutbon mag door de handelaar geweigerd indien de aankoop minder dan de helft van de waarde van de Torhoutbon bedraagt.

Bij tijdelijke acties verbonden aan de Torhoutbon, kan de waarde niet ingewisseld worden voor wisselgeld. De handelaar kan wel een bon uitgeven voor de betreffende handelszaak, voor het resterende bedrag.

4.5. De deelnemende handelaars zullen bekend gemaakt worden door:

  • een lijst van deelnemende handelaars, die zal afgegeven worden bij de  aankoop van de Torhoutbon
  • vermelding op de stedelijke website www.torhout.be
  • opname in de promocampagne rond de opstart en acties met betrekking tot de tijdelijke actie op  de Torhoutbon
  • het aanbrengen van een sticker of een affiche aan de etalage van de zaak van de deelnemende handelaar (sticker of affiche wordt door het stadsbestuur ter beschikking gesteld na toelating overeenkomstig artikel 4.1).
  • tijdelijke acties bekend gemaakt via website, social media, nieuwsbrieven Torhout Handelt!

4.6. Het staat ieder handelaar vrij op eender welk moment zich uit te schrijven uit de lijst van deelnemende handelaars. Dit dient schriftelijk te gebeuren aan de dienst lokale economie, p.a. Aartrijkestraat 11b te 8820 Torhout, dit eventueel vergezeld met een laatste terugbetalingdossier en de betreffende Torhoutbonnen.

Artikel 5 - procedure

5.1. De aankoop van de papieren Torhoutbon gebeurt bij het onthaal stadskantoor en bij Toerisme Torhout. Torhoutbonnen die verkeerd ingevuld worden, of verkeerd gedrukt werden, worden onverwijld aan de balie ontwaard en bijgehouden in een registratiesysteem.

De aankoop van de digitale Torhoutbon gebeurt via een digitaal platform, namelijk via de website torhout of via applicatie op een smartphone. De digitale Torhoutbon kan ook uitgeprint worden.

5.2. De klant kan de Torhoutbonnen (ook digitaal) inwisselen bij één of meerdere deelnemende handelaars op het grondgebied van de stad. De deelnemende handelaars vulden hiervoor een inschrijvingsformulier in, of schrijven zich in via het inschrijvingsplatform. De papieren Torhoutbon wordt manueel ingewisseld. De digitale bon wordt aangeboden via smartphone met code, of via uitgeprinte versie.

5.3. De handelaar kan de aanvaarde papieren Torhoutbonnen verzilveren bij de dienst financiën van de stad, door middel van het indienen van één document waarop het aantal bons wordt getotaliseerd. Deze inwisseling moet gebeuren uiterlijk 6 maand na het verstrijken van de geldigheidsdatum van de Torhoutbon.

De digitale Torhoutbon gebeurt automatisch via een softwaresysteem dat een tijdelijke uitbetaling voorziet van het lokaal bestuur.

5.4. Periodiek worden de verschuldigde bedragen van de door de handelaars ingeleverde Torhoutbonnen gestort op het rekeningnummer van de handelaar, na voorlegging van één document aan de dienst financiën. Voor de digitale Torhoutbon voorziet het softwaresysteem in onmiddelijke digitale opvraging. De (digitale) Torhoutbon kan niet ingewisseld worden voor cash geld.

Artikel 6 - toepassingen voor de stad

6.1. Het stadsbestuur kan zelf de Torhoutbon gebruiken in het kader van haar subsidiepolitiek (tijdelijke promotie-actie zit hierin) of voor het geven van attenties binnen de daartoe voorziene beschikbare kredieten.

6.2. Het stadsbestuur zal al het mogelijke doen aan de verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering die voortvloeit uit omstandigheden buiten zijn wil, zoals stakingen, werkonderbrekingen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie of de levering van de Torhoutbonnen verhinderen.

6.3. Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de Torhoutbon.

6.4. Het stadsbestuur kan ten allen tijde beslissen om geen Torhoutbonnen meer uit te delen. De Torhoutbonnen in omloop zullen in dat geval nog behandeld worden conform de geldende afspraken.

Artikel 7 - Dit besluit treedt in werking vanaf 01/06/2020.