Privacyverklaring

Bij het Lokaal Bestuur Torhout is jouw privacy onze prioriteit. Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Via deze webpagina willen wij je informeren over de gegevens die wij verzamelen en wat wij hiermee doen. De verzameling en verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in de media beter bekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

Wij gebruiken je gegevens voor de doeleinden waar je toestemming voor hebt gegeven. Voor het uitvoeren van onze wettelijke opdrachten en in het kader van het algemeen belang. Wanneer wij deze willen gebruiken voor andere doeleinden dan zal dit expliciet gevraagd worden. Deze toestemming kan je ten allen tijde intrekken. Wij zullen je gegevens niet doorgeven aan derden zonder uw toestemming. Wij gebruiken uw gegevens niet langer dan nodig, tenzij wettelijk verplicht om langer te behouden (bijvoorbeeld archiefwetgeving).

Wij nemen de gepaste maatregelen om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Je kan ons ook steeds contacteren om je gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen via info@torhout.be. Let wel op: een lokaal bestuur is gebonden aan vele wetten en decreten rond het verwerken en archiveren van gegevens. Daarom zullen wij in veel gevallen niet kunnen ingaan op het recht op wijziging en/of wissing. Wij zullen ook je identiteit nauwgezet controleren om frauduleuze aanvragen tegen te gaan.

Voor vragen inzake je privacy kan je contact opnemen met info@torhout.be.

Indien je je onterecht behandeld voelt inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kan je steeds klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit via https://www.privacycommission.be/nl/contact.